Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Jihomoravský > Podíl 2/48 na pozemcích v k.ú. Podmyče, okres Znojmo

Podíl 2/48 na pozemcích v k.ú. Podmyče, okres Znojmo

33 150,-
Vyvolávací cena
66 300,-
Odhadní cena

Dražební jednání

29.5.2019 v 12:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 7429/08
Dražební vyhláška: 2ddj1.pdf
Znalecký posudek: zp6.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP3201-EX 742908…
Dražební jistota: 4 000,- Kč

1/2 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 2/48 na pozemcích v k.ú. Podmyče, okres Znojmo


Pozemky

Pozemek p.č. 16/3 ( LV č.114)  
Pozemek p.č. 16/3 o výměře 1818 m2 se nachází v centru obce Podmyče. Pozemek má nepravidelný tvar s terénními nerovnostmi, zarostlý, neudržovaný se vzrostlými dřevinami. Pozemek je v Územním plánu veden jako funkční plocha Br1 - bydlení v rodinných domech. Pozemek je přístupný z jihu přes nezpevněný pozemek ve vlastnictví obce. Pozemek lze napojit na el. energii (v obci převážně vzdušné vedení). Voda - nutno vlastní studnu, kanalizace - žumpa a domovní čistírna odp. vod.
Pozemek p.č. 163/3 ( LV 114)  
Pozemek p.č. 163/3 o výměře 389 m2 se nachází na okraji zastavěného území obce Podmyče. Pozemek je rovinný, nepravidelného tvaru. Na pozemku vzrostlé náletové dřeviny, pozemek je neudržovaný. Pozemek je v Územním plánu veden jako krajinná zeleň - plochy rekreace a sportu. Přístup na pozemek je ztížený přes obecní pozemek.
Pozemky p.č. 185/1, 186/1, 187/4, 188/2 a 276/16 ( LV 114)
Soubor pozemků se nachází v západní části obce Podmyče, kat. úz. Podmyče. Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce, jsou nepravidelného tvaru. Pozemky jsou rovinné, pouze pozemky
p.č. 187/4 a 188/2 jsou v jižní části mírně svažité severním směrem.
Pozemky p.č. 185/1 a 187/4 (celková výměra 4.986 m2)  jsou v KN vedeny jako orná půda. Při místním šetření bylo zjištěno, že pozemky jsou neobhospodařovány s travním porostem. V Územním plánu jsou vedeny jako orná půda, meliorace - Po - nezastavitelné území.
Pozemek p.č. 186/1 o výměře 110 m2 je v KN v KN veden jako ostatní plocha - ostatní komunikace, což odpovídá skutečnému stavu využití, v Územním plánu veden jako plochy zemědělské výroby (cesta – účelová komunikace).
Pozemek p.č. 188/2 o výměře 725 m2 veden v KN jako ostatní plocha - ostatní komunikace. Tento pozemek navazuje na p.č. 187/4 a je zatravněn. V Územním plánu veden jako krajinná zeleň.
Pozemek p.č. 276/16  o výměře 2238 m2 veden v KN jako lesní pozemek. Jedná se o úzký pruh při okraji lesa, na západě přirostlý pás z náletu. Porost tvoří převážně borovice, dále osika a vrba jíva.
Pozemky p.č. 195/5, 197/4, 276/17, 176/18 a GP 466
Pozemky se nachází severně od obce Podmyče, v kat. úz. Podmyče, mimo zastavitelné území obce. Pozemky mají nepravidelný tvar, pouze pozemek GP 466 je tvaru obdélníkového. Jsou
svažité severním a jižním směrem.
Pozemek p.č. 195/5 (342 m2)  je orná půda. Pozemek p.č. 197/4 (336 m2)  je nezpevněné polní cesta u lesního pozemku p.č. 276/17  (1343 m2) , na který navazuje lesní pozemek p.č. 276/18 (2143 m2). Na lesních pozemcích převažuje bříza, borovice, dále buk a dub.
Tyto pozemky jsou zapsány na LV č. 114.
Pozemek GP 466 o výměře 10.941 m2 je součástí p.č. 195/1, v KN veden jako orná půda. Pozemek není bonitován.Tento pozemek je zapsán na LV č. 165.
Pozemky p.č. 217/5 a 219/7 ( LV 114)
Pozemky o celkové výměře 3.261 m2 se nachází v jihovýchodní části obce Podmyče, kat. úz. Podmyče, mimo zastavěné území obce. Pozemky se nachází po pravé straně silnice č. 398 směrem na Šafov před odbočkou do obce Podmyče. Pozemky jsou nepravidelného tvaru, rovinné. V KN vedeny jako orná půda a trvalý travní porost. Pozemky jsou neobhospodařovány, zatravněny. V Územním plánu je p.č. 217/5 veden jako orná půda, ochranné pásmo hřbitova - interakční prvek. A p.č. 219/7 jako plochy veřejné zeleně, interakční prvek.


Pozemky GP 201, GP 251 a GP 297 (LV 165)
Pozemky o celkové výměře 71.879 m2 se nachází západně od obce Podmyče, kat. úz. Podmyče. Pozemky se nachází mimo zastavitelné území obce. Pozemky jsou vedeny ve zjednodušené evidenci a jsou součástí p.č. 258/1 a 274 (orná půda). Pozemky mají obdélníkový tvar a jsou v části mírně svažité jižním směrem. Pozemky jsou obhospodařovány, pozemky nejsou bonitovány.
Pozemky GP 1127, GP 1199/9 ( LV 165)
Pozemky o celkové výměře 19.516 m2 se nachází jihovýchodně od obce Podmyče, kat. úz. Podmyče. Pozemky se nachází mimo zastavitelné území obce. Pozemky jsou vedeny ve zjednodušené evidenci a jsou součástí p.č. 240/1 a 242/1 (orná půda). Pozemky mají obdélníkový tvar, pozemek GP 1127 je mírně svažitý jižním směrem a pozemek GP 1199/9 je rovinný. Pozemky jsou obhospodařovány, pozemky nejsou bonitovány.

Předmětem dražebního jednání  je spoluvlastnický podíl o velikosti 2/48.

Podobné dražby


Podíl 1/8 na pozemcích v Říčanech, okres Praha-východ

kraj Středočeský

9 500,-

Nařízená 5.6.2019 v 11:30


Podíl 3/16 na pozemcích v Tvarožné Lhotě, okres Hodonín

kraj Jihomoravský

8 533,-

Nařízená 19.6.2019 v 10:00


Podíl 1/4 a 1/12 na pozemcích v Boháňka, okres Jičín

kraj Královéhradecký

18 667,-

Nařízená 26.6.2019 v 10:30