Co všechno potřebuji k zahájení exekuce?

2. Podat exekuční návrh

Exekuční řízení se zahajuje podáním (doručením) exekučního návrhu oprávněného soudnímu exekutorovi. Nabízíme ke stažení Poučení k sepsání návrhu na nařízení exekuce.

Exekuční návrh musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. označení exekutora včetně jeho sídla
 2. označení oprávněného a povinného (jméno, firma či jiný název, místo trvalého pobytu, sídlo, případně datum narození či rodné číslo, IČ)
 3. přesné označení exekučního titulu (návrh musí být doložen originálem nebo úředně ověřenou kopií exekučního titulu s doložkou vykonatelnosti)
 4. uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena
 5. údaj, zda a v jakém rozsahu byla již povinným splněna
 6. případně též označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává
 7. datum a podpis oprávněného;

1. Exekuční titul

Předpokladem pro pověření soudního exekutora provedením exekuce je nezbytná existence exekučního titulu opatřeného doložkou vykonatelnosti.

Exekučním titulem jsou:

 • vykonatelná rozhodnutí soudů nebo soudních exekutorů (např. rozsudek, platební rozkaz, elektronický platební rozkaz, usnesení)
 • vykonatelné rozhodčí nálezy
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
 • vykonatelná rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy (např. rozhodnutí či příkaz ČTÚ, platební výměr FÚ, usnesení)
 • vykonatelná rozhodnutí orgánů správy nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení
 • jiná vykonatelná rozhodnutí, schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon

3. Pověření soudu k exekuci

Soudní exekutor následně návrh oprávněného postoupí s žádostí o pověření k provedení exekuce místně příslušnému exekučnímu soudu, který pověří soudního exekutora provedením exekuce na majetek povinného v pořádkové lhůtě 15 dní.

Exekutor provede vůči povinnému exekuci (např. srážkami ze mzdy či z důchodu, přikázáním pohledávky z účtu, prodejem movitých či nemovitých věcí povinného, apod.). Vy dostanete vymožené peníze.

Proč vymáhat povinnosti formou exekuce?

Ve srovnání se soudním výkonem rozhodnutí je vymožení povinnosti formou exekuce mnohonásobně rychlejší a efektivnější. Jako oprávněný neplatíte žádné náklady spojené se zahájením exekučního řízení, exekuční návrh je osvobozen od soudních poplatků.

V exekučním návrhu na rozdíl od soudního výkonu rozhodnutí také oprávněný neoznačuje majetek povinného, jenž má být exekucí postižen. Zjištění rozsahu majetku k vymožení stanovené povinnosti je povinností soudního exekutora.

V případě exekuce na peněžité plnění oprávněný v exekučním návrhu neurčuje způsob provedení exekuce, tento způsob volí soudní exekutor, a to po zhodnocení majetkové situace povinného.

Exekuci na majetek dlužníka je možné provést více zákonnými způsoby zároveň, soudní exekutor zvolí ten nejefektivnější.

Náklady soudního exekutora a náklady oprávněného (zejména náklady právního zastoupení v exekuci) soudní exekutor přesně specifikuje vlastním rozhodnutím - Příkazem k úhradě nákladů exekuce. Tyto náklady jsou následně vymoženy v rámci exekuce na povinném. Výši a způsob určení odměny exekutora, hotových výdajů atd. upravuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (plné znění vyhlášky). 

Vymáhání výživného

Prostřednictvím exekuce je možné vymáhat též výživné, které bylo povinnému uloženo platit vykonatelným rozsudkem, a to včetně výživného na nezletilé děti. Vymáhat je možné dlužné i běžné výživné. Exekuční návrh k vymáhání výživného má stejné náležitosti jako jiné exekuční návrhy. V úředních hodinách můžete osobně kontaktovat EÚ Litoměřice a zaměstnanci soudního exekutora s vámi exekuční návrh sepíší. 

Stáhněte si Vzor žádosti o vymáhání výživného.